Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het aankopen en gebruiken van online programma’s geleverd door Elmotion Massages en Coaching, gevestigd te Haren, KvK nummer 17223191.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Elmotion Massages en Coaching een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een online programma sluit.
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan een online programma deelneemt.
 3. Online programma: online cursus, online training of online workshop in de Elmotion Academy, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke omtrent Online programma’s van Elmotion Massages en Coaching, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

 1. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de Elmotion Academy aanmelden voor deelname aan een online programma. Door inschrijving voor een online programma aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 2. Bij aanschaf een online programma, ontvangt Opdrachtgever persoonlijke inloggegevens voor een online programma. Bij gebruik van het online programma aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 3. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Elmotion Massages en Coaching komen slechts tot stand indien de bestelling na betaling door Elmotion Massages en Coaching aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
 4. Elmotion Massages en Coaching heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren. In dat geval zal restitutie van het aankoopbedrag binnen 14 dagen plaatsvinden door Elmotion Massages en Coaching.
 5. Cursist ontvangt inloggegevens waarmee voor de overeengekomen termijn toegang wordt verstrekt tot de omgeving van het online programma. Deze omgeving mag niet zonder schriftelijke toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Elmotion Massages en Coaching opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor Opdrachtgever.

 Artikel 4. Prijsstelling

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van het plaatsen van de bestelling in de Elmotion Academy en het overmaken van het bijbehorende aankoopbedrag. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de bestelling in de Academy of op de website van ELmotion Massages & Coaching zijn vermeld.
 2. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Ingeval van een prijsstijging na aanmelding door Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever het recht om de aanmelding kosteloos te annuleren, de bijbehorende betaling wordt dan gerestitueerd.
 3. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5.  Annulering/wijziging/betaling

 1. Nadat een online programma is besteld en betaald, ontvangt Opdrachtgever persoonlijke inloggegevens en wordt de online omgeving, voor de overeengekomen termijn, toegankelijk.
 2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of met de omgeving, dan dient Opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail of telefonisch te melden aan Elmotion Massages en Coaching.
 3. Op de dag van de schriftelijke of digitale bevestiging door Elmotion Massages en Coaching gaat een bedenktermijn van 1 maand in waarin Opdrachtgever de inschrijving kosteloos kan annuleren wanneer deze niet tevreden is met de bestelling. In dat geval zal restitutie van het aankoopbedrag binnen 14 dagen plaatsvinden door Elmotion Massages en Coaching.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Elmotion Massages en Coaching is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online programma van Elmotion Massages en Coaching tenzij aan Elmotion Massages en Coaching opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Elmotion Massages en Coaching op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 4. Deelname aan een online programma geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan een online programma.
 5. Elmotion Massages en Coaching heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Elmotion Massages en Coaching kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan een online programma. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Elmotion Massages en Coaching op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van Elmotion Massages en Coaching hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de online programma. Cursist blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen resultaten.
 6. De informatie in de programma’s noch de gebruiksmogelijkheden is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de cursist van de Academy of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat cursisten aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.
  In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot het online programma, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot het online programma worden door Elmotion Massages en Coaching voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elmotion Massages en Coaching is de Opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8. Algemene bepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangt iedere andere mededeling, reclameboodschap of advertentie met betrekking tot het online programma.
 2. In het geval enig onderdeel van deze overeenkomst nietig zou zijn op grond van het strijdig zijn met de wet, zal de onderhavige overeenkomst voor het overige van kracht blijven en zijn de partijen gehouden met elkaar in overleg te treden om het met de wet strijdige onderdeel te vervangen door een nadere afspraak die zoveel mogelijk benadert hetgeen in deze overeenkomst oorspronkelijk werd beoogd.
 3. De taal van deze overeenkomst (Nederlands) is wettelijk bindend in geval van tegenstijdigheden tussen deze Nederlandse versie en eventuele vertalingen.

Artikel 9. Klachten

 1. Heb je een klacht over onze dienstverlening of factuur? Neem dan zo snel mogelijk,
  uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk contact met ons op, zodat wij de klacht kunnen
  bespreken
 2. Je geeft een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn
  inhoudelijk te reageren en, als de klacht gegrond, te zorgen voor een passende oplossing.
  Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.
 3. Een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.
 4. Alle klachten bespreek je eerst met ons. Je publiceert geen klachten online, op social
  media, of anderzijds.